Information

Stöd den vetenskapliga forskningen om nervsystemet och de neurologiska och psykiska sjukdomarna som bedrivs vid Lunds Universitet.

Thorsten och Elsa Segerfalks Stiftelse har två viktiga uppgifter: dels att dela ut forskningsanslag och stipendier för neurovetenskaplig forskning vid Lunds Universitet, företrädesvis till särskilt lovande yngre forskare, dels att, tillsammans med Medicinska fakulteten, arrangera den årliga Neurovetenskapens Dag i Lund.

Fram till 2023 har Stiftelsen delat ut drygt 64 miljoner kronor i form av forskningsanslag och stipendier mellan 1 och 3 miljoner kronor årligen. Bedömningarna görs efter vetenskapliga meriter av en oberoende grupp neurovetenskapliga forskare vid Universitetet. Särskilt beaktas den s.k. Segerfalkfaktorn som innebär att utöver att belöna hög vetenskaplig kvalitet premieras unga forskare som är på väg att etablera självständig och nydanade forskning.

Varje år arrangerar Medicinska fakulteten och Stiftelsen Neurovetenskapens Dag, eller Segerfalkdagen, som avslutas med att en internationellt framstående forskare håller årets "Segerfalkföreläsning". Evenemanget samlar ett hundratal svenska och internationella forskare och studenter.

Dessutom har ett antal större och mindre internationella symposier erhållit ekonomiskt stöd från stiftelsen, bl.a. "Principles of spinal cord function, plasticity and repair”, som hölls i Ystad i september 2001 och ”The Neuroscience of Empathy and Compassion Conference” som hölls i Lund i maj 2022. I syfte att nå ut till en bredare publik och få fler intresserade av neurovetenskap har stiftelsen sedan 2022 anordnat ett populärvetenskapligt seminarium för gymnasieelever i Lund, där de forskare som fått forskningsanslag från stiftelsen samma år presenterar sin forskning.

En person, som på ett kärnfullt sätt har sammanfattat Thorsten Segerfalks insatser är professor Håkan Westling, före detta rektor vid Lunds universitet "Han var en framsynt gynnare av medicinsk forskning". I Thorsten Segerfalks anda finns ett stort intresse av att fortsätta detta värv. Stiftelsen välkomnar därför även presumtiva donatorer som önskar stödja den vetenskapliga forskningen om nervsystemet och de neurologiska och psykiska sjukdomarna som bedrivs vid Lunds Universitet.